LE NOBEL

History & Genealogy


Familieregisters

Binnen de familie is er altijd interesse geweest omtrent de familiegeschiedenis en haar voorouders. Het oudst bekende register dateert van 1831. Gelukkig zijn verschillende registers bewaard gebleven voor het nageslacht en zijn het belangrijke bronnen voor de website. En nog steeds worden nieuwe en relevante gegevens geregistreerd. Thans in de 21ste eeuw met behulp van nieuwe technieken, maar verder net zoals bijna tweehonderd jaar geleden.

1. Het 1e familieregister.
De oudst bewaarde geschreven gegevens over de familie le Nobel liggen vast in een 1e familieregister* d.d. 01.01.1831. Opgeschreven door Jacobus Wilhelmus le Nobel (*10.08.1809 - †22.09.1863), notaris te Oostburg. Het bevat namen/data uit de 4e en 5e generatie, alsmede gegevens over aangetrouwde familieleden. Het register werd bijgehouden tot ± 1850.

2. Het 2e familieregister.
Verdere gegevens, ook over de andere takken van de 3e, 4e en 5e generatie werden in 1869 getrokken uit de originele registers van de Burgerlijke Stand te Middelburg door dhr. Bal Snijders, ambtenaar ter secretarie aldaar, ten behoeve van Johan Cornelis le Nobel (*13.08.1809 - †04.08.1873), handelaar in koloniale waren en 1e luitenant schutterij, een achter-achterneef van de onder (1) genoemde Jacobus Wilhelmus. Zijn echtgenote Catharina Geertruida Johanna Bal Snijders was een familielid van de ambtenaar Bal Snijders. Dit kreeg tenslotte vorm als 2e familieregister* tot ±1870. Met aanvullingen uit de 6e generatie werd het later bewerkt door Cornelis le Nobel (*03.03.1838 - †26.05.1899), notaris te Oostburg, oudste zoon van Jacobus Wilhelmus.

3. Het 3e familieregister.
Deze oudste gegevens werden later overgenomen en bijgewerkt door een kleinzoon van Jacobus Wilhelmus, zijnde Cornelis le Nobel (*04.12.1872 - †30.01.1918). Hij was notaris o.a. te Terneuzen. Deze heeft zeer veel speurwerk verricht om in kerkelijke registers oudere familiegegevens te vinden en de gegevens van zijn tijd bij te houden. Dit resulteerde in het 3e familieregister* , tot begin 1900. Een soortgelijk register stelde hij op van de aangetrouwde families o.a. Mareeuw, Van Uye, Mazure de Ligny. Een hieruit vervaardigde kwartierstaat en parenteel over 7 generaties zijn beschreven als zgn. "1e en 2e stamboom", maar worden tot op heden vermist. In deze zgn. Zeeuwse tak van de familie was na zijn overlijden geen waarneembare belangstelling meer voor de familiestamboom. De oude registers, mèt andere familiepapieren (o.a. nalatenschappen / boedelbeschrijvingen*), begonnen hun zwerftocht door de familie o.a via Geertruida Juliana le Nobel (*12.07.1874 - †10.11.1959) en Jacobus Wilhelmus le Nobel (zie: 5.).

4. Onderzoek en registratie na 1900.
Na 1900 verhuisde de interesse voor de familiestamboom naar de tak van Han le Nobel. Zijn grootvader Cornelis le Nobel (*06.09.1871 - †15.10.1945), technisch hoofdambtenaar bij de telefoondienst te Den Haag, kleinzoon van eerder genoemde Jacobus Wilhelmus (Oostburg) en volle neef van laatst genoemde Cornelis (Terneuzen). Uit de gegevens van zijn neef heeft hij in 1911 een "3e stamboom" opgesteld. Hij heeft deze bijgehouden tot zijn overlijden in 1945. Samen met zijn neef is hij begin van de eeuw nog eens naar Frankrijk gereisd om in de plaats van herkomst Roncq (bij Lille) in oude kerkelijke registers naar oudere gegevens te speuren, echter zonder resultaat. Een kopie van deze 3e stamboom ging naar zijn zoon Johan Cornelis le Nobel (de vader van Han), Hij was hoofdingenieur bij de dienst der Zuiderzeewerken te Den Haag.

5. Onderzoek en registratie in de 20e eeuw.
De originele 3e stamboom kwam bij zijn oudste zoon Jacobus Wilhelmus le Nobel (*03.06.1904 - †03.03.1993). Hij was scheikundig ingenieur bij de Shell. Hij heeft vooral de recentere familiegegevens bijgehouden en doorgegeven aan zijn broer. Ook deed hij heraldisch onderzoek naar het familiewapen en poneerde hij theorieën over de mogelijke afkomst in Frankrijk, zonder deze echter te hebben bewezen. Als uitvloeisel hiervan werd jaren lang o.a. een adellijke afkomst verondersteld. Deze originele 3e stamboom is verloren gegaan. Voor zijn zoons bewerkte hij de 3e stamboom. Na zijn dood was er bij zijn nakomelingen geen waarneembare belangstelling meer voor de familiestamboom.

6. Onderzoek en registratie begin 1937.
Johan Cornelis le Nobel (*20-09-1906 - †12-02-1985) heeft rond de geboorte van zijn zoon Han, begin 1937, een nieuwe 4e stamboom* vervaardigd. Ook stelde hij een nieuw, eenvoudig 4e familieregister* samen. Hij heeft beide via gegevens van zijn broer bijgehouden tot in de jaren 1960. Er werd echter weinig aanvullend onderzoek gedaan en er bleven diverse open einden.

7. Onderzoek in de jaren '90.
Begin jaren 1990 kreeg Han, Cornelis Pieter Johan le Nobel (18.02.1937-heden) van zijn moeder de stukken over van zijn vader (genoemd onder 6) met daarbij diverse aantekeningen van diens broer. Zijn eigen genealogisch onderzoek, gericht op completering, is in die tijd begonnen o.a. met de studie van velerlei algemeen toegankelijke bronnen (zie later). Hij richtte zich allereerst op open einden. Via telefoonboeken vond hij op 06-01-1992 te Utrecht de moeder van de webmaster Hanny, Hermina Johanna Magdalena le Nobel (*09.12.1940 - †16.09.2003) samen met haar zonen Marc (webmaster), Bob en Peter. In 1993, bij een bezoek aan een congres in Vancouver, vond hij via het telefoonboek en vele verzonden brieven naar adressen met de naam 'le Nobel', de Canadese tak terug. Na het gelegde correspondentie contact werd duidelijk dat de complete parenteel dermate moest worden uitgebreid dat hij opnieuw moest worden uitgetekend. Dit werd de 5e stamboom*. In die tijd kon Han eveneens de inmiddels uitgestorven tak te Haarlem afsluiten. In 1994 gaf zijn tante Li (weduwe van Jacobus Wilhelmus, 5.) hem de aldaar nog overgebleven familiestukken (zie 1. t/m 3., gemerkt *). Hieruit kon hij de al bestaande gegevens completeren. Daarnaast heeft hij, middels eigen onderzoek, veel aanvullingen kunnen maken, waaronder gegevens betreffende beroepen, levensomstandigheden, e.a. De opsomming van de geraadpleegde bronnen is niet volledig én het onderzoek gaat door zolang er open einden zijn. Dit zijn met name de afstamming in Frankrijk en de tak die in de veertiger jaren naar de U.K. emigreerde. Verder zijn nog veel aanvullingen nodig over de eerste generaties te Middelburg. Alle oude archieven aldaar zijn echter verloren gegaan bij de brand van het oude stadhuis in de 2e wereldoorlog.

8. De stamboom en Internet in 2004.
Marc le Nobel (de webmaster) had vlak voor het overlijden van zijn moeder Hanny (*09.12.1940 - †16.09.2003) het kopie van de 5e stamboom gekregen wat door Han aan haar was geschonken. Marc was al enige jaren zeer geïnteresseerd in de familiegeschiedenis. Aan zijn moeder heeft Marc toen ter tijd het idee geopperd om de familiegeschiedenis op het World Wide Web te plaatsen. Zij vond het wel een aardig idee, zolang het maar informatief en 'beschaafd' bleef en er niet teveel familiegeheimen gepubliceerd werden. Zo ontstond de website en kwam op 9 mei 2004 online. Marc heeft het geluk dat er familieleden zijn die spontaan hun hulp hebben aangeboden en gegeven om deze site tot een succes te maken. Hij ziet dit dan ook als een gezamenlijk project.

9. Doorbraak stamboomonderzoek januari 2006.
Dankzij de website en het internet is de verloren gewaande familietak uit de U.K. gevonden. Sinds 40 jaar woont men in Ontario, oost Canada. De U.K. familietak was op zoek naar andere le Nobels en kwam al surfend op onze website terecht. Voor het web team belangrijke informatie en geweldig nieuws. Natuurlijk blijven andere onderzoeken naar en over de familie doorgaan.

10. Afkomst Nederlandse stamvader getraceerd in april 2015.
Enkele jaren hebben wij ons onderzoek gericht op een Franse familie le Noble. Deze familie, afkomstig uit Rouen, Frankrijk draagt het vrijwel identieke familiewapen, inclusief de kleurstelling, als dat van de Nederlandse familie le Nobel. Dit blijkt uiteindelijk geen familie te zijn. Het identieke familiewapen lijkt toeval te zijn. In één van de registers stond beschreven dat Jan Lenart mogelijk afkomstig zou kunnen zijn uit Noord Frankrijk, Roncq, bij Lille. Een gebied wat tijdens de Eerste Wereld Oorlog zwaar is verwoest. Kans op slagen om daar iets terug te kunnen vinden werd bijzonder klein geacht. Onderzoek ter plaatse door Matthew House in april 2015 heeft uitgewezen dat Jan Lenart lenobel is gedoopt op 27 mei 1700 te Roncq met de doopnamen Jeannes Léonardus. Verder onderzoek naar zijn voorouders vindt op dit moment (2017) plaats.

11. Vernieuwde website lenobel.eu
Na enkele jaren afwezig te zijn geweest, is de website -LE NOBEL Historie & Genealogie- sinds 2017 weer terug online. Wij verwachten u met deze website en de nieuwe domeinnaam lenobel.eu weer te kunnen informeren over resultaten van nieuwe onderzoeken en leuke wetenswaardigheden van de familie.

LE NOBEL, de 5e stamboom. Van de nederlandse stamvader tot en met de 11e generatie